Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van L.T.C. de Merwede welke gehouden zal worden op donderdag 22 november 2018 in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur.

De agenda is als volgt:

01. Opening

02. Mededelingen van de voorzitter

03. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 november 2017

04. Ingekomen stukken

05. Mededelingen en voorstellen commissies, terugblik en vooruitblik

PAUZE

06. Financieel verslag, begroting 2019 en vaststelling contributie 2019. (is eventueel van te voren op te vragen bij de secretaris vanaf 21 november) verder ter inzage op de Ledenvergadering

07. Verslag kascontrolecommissie (H. Ritmeester en G. Klop)

08. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

09. Bestuursverkiezing

Aftredend is:

* W. Bosman (Penningmeester) – Niet Herkiesbaar

Toetredend is:

* R. van Wijgerden (Algemene Zaken)

Tegenkandidaten kunnen zich opgeven tot uiterlijk 22-11-2018 bij de secretaris per email aan merelvankrieken@hotmail.com.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Merel van Krieken

Secretaris